CHÚ Ý
1- Đề nghị cung câp đầy đủ thông tin, địa chỉ liên hệ của người tố giác
2- Nội dung tố cáo kèm theo thời gian, địa điểm nơi xảy ra vi phạm. Người tố cáo chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật
Thông tin về người tố cáo được bảo mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Họ và tên:  
Email:
Điện thoại:  
Địa chỉ liên hệ:  
Nội dung phản ánh, tố cáo:   
   
  
 
 
   

 
 
Các file tư liệu gửi kèm:
(Tư liệu gồm: Ảnh, Clip, Văn bản...)